Agropoli, Via Faro, 2009, oil on canvas, 55x46(62x53)cm, price: 650€